Speak Up (ERK A2-B1)

speak up gespreksvaardigheid methode

Doelgroep
Speak Up is een methode gespreksvaardigheid Engels die gericht is op het schoolexamen gespreksvaardigheid zoals beschreven in het examenprogramma vmbo.Het boek kan echter ook worden gebruikt in 3 havo/vwo en in alle onderwijssituaties waarin gespreksvaardigheid over alledaagse onderwerpen een doelstelling is, met name bij het volwassenenonderwijs.
Aangezien de globale beschrijving van dit onderdeel in het examenprogramma weinig houvast biedt, hebben zowel leerlingen als docenten behoefte aan een concrete uitwerking van de eindtermen gespreksvaardigheid. Speak Up voorziet in deze behoefte door een gefaseerde opbouw van de gespreksvaardigheid aan te bieden.
Het ERK niveau ligt tussen A2 en B1.

idioomboek finish up

 

Afstemming op de eindtermen gespreksvaardigheid

De eindtermen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:
• mondelinge sociale omgangsvormen, zoals begroeten, zich verontschuldigen;
• taalfuncties, zoals een mening geven of instemmen;
• alledaagse situaties en onderwerpen uit het dagelijks leven, zoals persoonlijke omstandigheden, vrije tijd  en school.
• Alle in het examenprogramma genoemde eindtermen worden in Speak Up geoefend.

Opzet
In hoofdstuk 1 ‘sociale omgangstaal en taalfuncties’ wordt een aantal veelvoorkomende uitdrukkingen aangeboden en geoefend. In de hoofdstukken 2 tot en met 29 komen de gespreksthema’s de orde.
Om tot een goede gespreksvaardigheid te komen, is het noodzakelijk dat de leerling de voor het betreffende onderwerp benodigde woorden en uitdrukkingen productief beheerst. Daarom begint elk onderwerp met het aanbieden van deze taalmiddelen. Hierna volgen drie soorten oefeningen.

Oefeningen 
De A-oefeningen bevatten een tiental deelopdrachten, waarin voorafgaande woorden en uitdrukkingen worden geoefend. Door de eenduidige antwoorden is een snelle klassikale verwerking mogelijk.
Voorbeelden:    Zeg dat je in de zomervakantie gaat kamperen.
                         Vraag wat de huur van een appartement per week is.

De B-oefeningen hebben een meer open karakter, omdat de antwoorden voor elke leerling verschillend kunnen zijn, afhankelijk van zijn of haar situatie. Bij deze oefeningen zal de leerling meestal meer zinnen achter elkaar moeten produceren.
Voorbeelden: Have you ever stayed at a hotel, holiday cottage, apartment or campsite?                          Tell something about it.
What is the difference between half board and full board?

De C-oefeningen bestaan steeds uit een voorgestructureerd gesprek waarbij de rolinformatie in telegramstijl in het Nederlands wordt gegeven. De keus voor beknopte rolinformatie in het Nederlands is heel bewust gemaakt: bij rolinformatie in het Engels worden erg veel structuren en zinswendingen weggegeven; gebruik van illustraties is vaak omslachtig en niet in alle gevallen duidelijk. Voor een vlot verloop van het gesprek is in de meeste gevallen de rol van een van de gesprekspartners reeds in het Engels gegeven.

software start upSoftware
Bij dit boek is een cd-rom verkrijgbaar met de uitspraak van alle woorden en zinnen en oefeningen voor de onderdelen: woorden, zinnen en gesprekken.

Gebruikerservaringen

1
Wij gebruiken het boekje Speak Up van vd Voort. In klas 3 de eerste helft, in klas 4 de tweede. Daarin wordt idioom volgens thema’s aangeboden, zowel ‘losse’ woorden als woorden in context, met daarbij ook gespreksvaardigheidsoefeningen. Die laatste oefeningen doen we regelmatig in de klas, om de lln te stimuleren hun leerwerk bij te houden. Er wordt 6x per jaar getoetst.
Ons taaldorp, waar leerlingen hun mondeling examen doen, is gebaseerd op het idioom en de thema’s die in het boekje worden aangeboden. (docent vmboT, community Engels)
2
Ik gebruik Speak Up voor Tl 3 en 4. Het zijn eenvoudige veelvoorkomende woorden en zinnen uit de dagelijkse praktijk.
In de derde leren ze alleen de woorden, in de vierde nogmaals maar nu ook met de zinnen erbij. Het werkt goed en zeker door te herhalen beklijft het beter. (community Engels)
3
Wij gebruiken in 4 mavo het boekje ‘speak up’. De leerlingen leren per les 1 hoofdstuk en krijgen een proefwerk van elke 5 hoofdstukken. (community Engels)
4
Het is heel goed oefenmateriaal voor senioren. De onderwerpen zijn alledaags: familie, wonen, reizen, vrije tijd, gezondheid, etc. Daarbij wordt een CD-rom geleverd, die je cursisten thuis heel gemakkelijk kunnen installeren op hun computer. Het oefenmateriaal blijft daarna op de computer staan. Zo kun je met 1 CD-rom een hele groep bedienen.

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen met 80% korting en zonder verzendkosten. Voor Speak Up is dat € 4,64.

De snelste manier om het boek aan te vragen is via onderstaande link. U komt dan zonder omwegen direct in de aanvraagmodule van de Up&Up reeks en kunt u daarin o.a. Speak Up selecteren.

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/talen/engels/up-and-up#beoordelen